Rekrutacja

W Szkole Podstawowej i Liceum prowadzony jest nabór do wszystkich klas.

Uczniowie przyjmowani są do Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami oraz spotkaniu z kandydatem. W przypadku klasy I zapoznajemy się z diagnozą gotowości szkolnej. Rodzice dzieci starających się o miejsce w oddziale przedszkolnym, czyli „zerówce”, uzupełniają nasze wewnętrzne dokumenty.

Kandydaci do I klasy Liceum przyjmowani są na wniosek rodziców, na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Prowadzony jest także nabór do pozostałych oddziałów 3-letniego oraz 4-letniego LO – na podstawie świadectwa ukończenia klasy.

Kryteriami przyjęcia do Szkoły są wyniki wewnętrznych egzaminów wstępnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu Szkoły. Zobowiązują się do ich przestrzegania, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

Nauka jest odpłatna. Czesne wynosi kolejno: 700 zł w klasach 0-3 SP, 900 zł w klasach 4-8 SP oraz 1200 zł w Liceum. Czesne płatne jest 12 razy w roku, nie jest w nie wliczony koszt obiadów. Obowiązuje również jednorazowe wpisowe w wysokości 1000 zł. Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego, mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony organu prowadzącego Szkołę, Fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie.

Uczniowie mieszkający w znacznej odległości od Szkoły mogą również skorzystać z bursy męskiej mieszczącej się w Otwocku. Bursa oferuje stałą opiekę przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Koszt bursy wraz z całodobowym wyżywieniem wynosi 800 zł miesięcznie.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły pod numerami telefonu:

698 963 300

506 280 876

lub kontakt mailowy: [email protected]