Curriculum

Szkoły św. Tomasza z Akwinu oferują naukę w pełnym zakresie przeznaczonym dla szkół publicznych poziomu podstawowego i średniego ogólnokształcącego.

Ponadto, w trosce o rzetelną formację religijną, gwarantujemy naszym uczniom lekcje tradycyjnego katechizmu w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki.

Do obowiązkowych przedmiotów w naszej szkole należą również przedmioty edukacji klasycznej: gramatyka, retoryka i dialektyka, które składają się na trivium, oraz filozofia i łacina.

Gramatyka

Klasy: 5-6 SP, 1 godzina tygodniowo. 

Gramatyka jako jedna ze sztuk wyzwolonych rozumiana była szerzej niż jej współczesny odpowiednik obejmując szereg umiejętności składających się na szeroko rozumiane czytanie ze zrozumieniem: od rozszyfrowywania liter, po elementy poetyki i teorii literatury. Podstawową ideą było dostrzeżenie logicznych struktur języka jako narzędzi do rozumienia wypowiedzi oraz kształtowanie poczucia piękna przez kontakt z kanonicznymi lekturami.
 
W naszej szkole przedmiot ten przeznaczony jest przede wszystkim na uzupełniające ćwiczenia prozodyjne oraz ćwiczenia z interpretacji tekstu za pomocą narzędzi gramatycznych, stylistycznych itd. Materiałami, na których pracujemy są przede wszystkim pomniki poezji polskiej, zwłaszcza renesansowej i barokowej. 

Celem zajęć jest ukazanie naszym uczniom, że interpretacja tekstu nie jest czymś przypadkowym i czysto subiektywnym, lecz wynika z samych reguł sztuki wypowiedzi, a praca nad zrozumieniem tekstu, nawet tego napisanego kilkaset lat temu, może być fascynującą przygodą, jeśli tylko znajdziemy odpowiednie narzędzia-klucze do otwierania wcześniej zamkniętych przed nami drzwi znaczeń. 

Retoryka

Klasy: 7-8 SP, 1 godzina tygodniowo (oraz w bloku z filozofią w liceum)

Retorykę rozumiemy za Arystotelesem przede wszystkim jako sztukę konstruowania i rozumienia wypowiedzi perswazyjnej (mającej na celu przekonywanie). Korzystając ze sprawdzonych przez stulecia tzw. „wstępnych ćwiczeń retorycznych” (gr. progymnasmata) nasi uczniowie ćwiczą przede wszystkim umiejętności argumentacyjne i stylistyczne ułatwiające samodzielne komponowanie wypowiedzi dotyczących zagadnień prawdopodobnych (potencjalnie spornych) oraz interpretowanie cudzych wypowiedzi w kontekście komunikacyjnym.

Dialektyka

Klasy: I-III LO (w bloku z filozofią)

Dialektyka obejmuje szereg umiejętności związanych z procesem zdobywania wiedzy i wspólnego dochodzenia do prawdy (dialog, dyskusja). Naszym punktem odniesienia są przede wszystkim pisma logiczne Arystoteles (tzw. Organon). Uczniowie ćwiczą się więc w zakresie kategoryzacji i definiowania, przeprowadzania wnioskowań i dowodów (sylogistyka i topiki), odróżniania wypowiedzi logicznie poprawnych od błędnych, zdobywając przy okazji podstawowe wiadomości dotyczące metodologii nauk oraz krytyki procesu poznania.

Filozofia

Klasy: I-III LO (blok „Filozofia i Artes”, 2 godz. tygodniowo)

Zajęcia filozoficzne stanowią ukoronowanie wszystkich ćwiczeń z zakresu sztuk wyzwolonych oraz okazję do uspójnienia wiedzy zdobywanej na innych zajęciach. Konfrontując się tekstami filozoficznymi uczniowie czerpią z umiejętności gramatycznych (logiczna struktura tekstu), retorycznych (kompozycja i elementy perswazyjne), dialektycznych (struktura tez i argumentów), korzystając zarazem z wiedzy zdobywanej na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie itd., tak aby odpowiednio zrekonstruować kontekst i problematykę analizowanej wypowiedzi. Jednocześnie, obserwując rozwój problematyki filozoficznej na przestrzeni dziejów, uczą się dostrzegać w przemianach kulturowych, społecznych i politycznych zjawiska przyczynowo-skutkowe ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowości dziedzictwa i roli kultury chrześcijańskiej (Christianitas) dla dziejów powszechnych.

Lekcje filozofii nie ograniczają się jednak wyłącznie do przekazywania informacji teoretycznych. Uczniowie mają okazję wykorzystywać nabyte wcześniej umiejętności w praktyce oraz zdobywać nowe podczas ćwiczeń takich jak dialog sokratejski, kwestia scholastyczna, komentarz lub glossa. 

Łacina

Celem nauki łaciny jest na tyle dobre opanowanie języka, aby móc samodzielnie sięgać do tekstów autorów łacińskich. Na zajęciach posługujemy się tradycyjnymi, sprawdzonymi metodami, które pozwalają w sposób precyzyjny i uporządkowany poznać gramatykę i słownictwo łacińskie. Poznając sam język, uczniowie wchodzą coraz głębiej w świat kultury rzymskiej, a sięgając do arcydzieł literatury starożytnej i średniowiecznej, mają okazję spotkać się z autorami, którzy położyli fundamenty pod kulturę łacińską. Ważnym elementem zajęć jest również analiza tekstów liturgicznych i fragmentów Pisma Świętego.

W szkole są proponowane również zajęcia z języka starogreckiego dla chętnych.

Przedmioty ścisłe, zajęcia techniczne i wiele innych…

Realizacja założeń edukacji klasycznej nie oznacza, że jesteśmy szkołą stricte „humanistyczną”. Pragniemy kształtować całego człowieka, nie jest więc naszym zamiarem wychowanie oderwanych od rzeczywistości „romantyków”. Z tego powodu przywiązujemy także wagę do tzw. przedmiotów ścisłych.

W klasycznym modelu edukacji matematyka jest nauką absolutnie centralną, tak też ją traktujemy. Fizyki i chemii możemy uczyć w naszych profesjonalnych i dobrze wyposażonych salach chemicznych, w których co roku organizujemy powiatowy konkurs przyrodniczy „Szkiełkiem i Okiem”. Oferujemy również spory zakres przedmiotów dodatkowych. Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach technicznych w odpowiednio wyposażonej pracowni, uczą się również tańczyć, śpiewać w chórze czy gotować podczas warsztatów kulinarnych. Młodsze dzieci uczestniczą w kółku eksperymentalnym prowadzonym przez nauczyciela fizyki oraz zajęciach rękodzieła, licealistom proponujemy 2 h koła chemicznego. Wychowanie fizyczne i inne zajęcia sportowe prowadzimy na pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Języki nowożytne

Oferujemy możliwość nauki w zakresie następujących języków nowożytnych:

  • angielski
  • francuski
  • niemiecki.

Teatr

Ważnym elementem programu dydaktycznego i wsparciem formacji moralno-religijnej w naszej szkole jest teatr uczniowski „Yorick”, który nawiązuje do tradycji jezuickich teatrów szkolnych. 
  
Uczniowie poznają w ten sposób przede wszystkim dzieła literatury, które poprzez sceniczną interpretację poddawane są dogłębnej refleksji. Wcielając się w postaci dramatu uczniowie zmieniają swoją perspektywę – z zewnętrznego odbiorcy na uczestnika sztuki. 

Poprzez udział w spektaklach kształtowany jest w uczniach pociąg do kultury wysokiej. Ułatwia im to identyfikowanie się w życiu raczej ze wzniosłością niż z pospolitością. Emocjonalne zaangażowanie młodzieży w tworzenie czegoś pięknego uszlachetnia i służy kształtowaniu dobrego smaku. Dlatego repertuar teatru szkół św. Tomasza z Akwinu czerpie z najlepszych dzieł literackich, poczynając od średniowiecznych misteriów, poprzez sztuki staropolskie, takie jak Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Mikołaja z Wilkowiecka i katechetyczne sztuki Calderona, po klasykę światową i polską.

Naszemu teatrowi nie na darmo patronuje błazen Yorick z „Hamleta”  – jeden ze spektakli stanowi adaptację wybranej sztuki Williama Szekspira i wystawiany jest w języku angielskim.