Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej prowadzony jest nabór do wszystkich klas. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na wniosek rodziców ucznia po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami oraz spotkaniu z kandydatem. Uczniowie wszystkich klas mają zajęcia w budynku przy ul. Piotra Skargi 13 w Józefowie.

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej licealnej po gimnazjum oraz do klasy pierwszej po szkole podstawowej. Absolwenci szkół gimnazjalnych i podstawowych są przyjmowani na wniosek rodziców, na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Prowadzony jest także nabór do klasy drugiej i trzeciej dotychczasowego 3-letniego Liceum.

Kryteriami przyjęcia do Liceum są wyniki wewnętrznych egzaminów wstępnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu i Regulaminu Szkoły. Zobowiązują się do ich przestrzegania, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej.

Nauka w Szkole jest odpłatna. Czesne wynosi kolejno: 700 zł w klasach 1-3, 900 zł w klasach 4-8 oraz 1200 zł w Liceum. Czesne płatne jest 12 razy w roku, nie jest w nie wliczony koszt obiadów. Obowiązuje również jednorazowe wpisowe w wysokości 1000 zł. Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego, mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony organu prowadzącego Szkołę, Fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

Uczniowie mieszkający w znacznej odległości od szkoły mogą również skorzystać z bursy męskiej mieszczącej się w Otwocku. Bursa oferuje stałą opiekę przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Koszt bursy wraz z całodobowym wyżywieniem wynosi 800 zł miesięcznie.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu:  022 465 54 04 lub 698 963 300.