Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej prowadzony jest nabór do wszystkich klas. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na wniosek rodziców ucznia po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami oraz spotkaniu z kandydatem. W Szkole prowadzony jest również nabór do trzeciej klasy gimnazjum. Wszystkie klasy mają zajęcia w budynku przy ul. Piotra Skargi 13 w Józefowie.

Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W Liceum prowadzony jest także nabór do klasy drugiej i trzeciej. W roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony nabór do klasy pierwszej przeznaczonej dla absolwentów gimnazjów oraz do klasy pierwszej przeznaczonej dla absolwentów szkół  podstawowych. 

Kryteriami przyjęcia do Liceum są wyniki wewnętrznych egzaminów wstępnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu i Regulaminu Szkoły. Zobowiązują się do ich przestrzegania, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej.

Nauka w Szkole jest odpłatna. Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego, mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony organu prowadzącego Szkołę, Fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu:  022 465 54 04 lub 698 963 300.